Vítejte ve Vaší MOJA èajovnì

MOJA èajovna je rodinná èajovna urèená všem dobrým lidem,kteøí mají rádi setkání èi samotu a klid u šálku èajového moku,èi si rádi hrají s vonnými obláèky dlohého dýmu vodní dýmky.

I nìco na zub se v nabídce najde a pøíjemné posezení èi poležení je samozøejmostí.V celém snažení TEAmu èajovny jde o vytvoøení oázy pohody v centru rušného mìsta,kde se na chvíli i ten èas zastaví.

Našim pøáním je aby jste si oprávnìnì a upøímnì mohli øíct MOJA ÈAJOVNA....

Nìco z naší nabídky:
Velké množství rùzných druhù èajù od 45,- 
kávy od 25,-
horké nápoje (jablko, brusinka, hruška, javor) 30,- 
i nìco k zakousnutí od 25,-

Vodní dýmky od 130,-

MOŽNOST REZERVACE DOPORUÈUJI PROVÉST TELEFONICKY NA KONTAKTNÍM ÈÍSLE

Moja Èajovna se nachází v blízkosti centra mìsta Zlína (pøibližnì pìt minut chùze od Mìstského divadla) na ulici Štefánikova, naproti evangelického kostela. Nejbližší zastávky MHD jsou Slovenská a Prostøední.

.: Novinky :.

EXKLUZIVNÍ POKOUØENÍ Z VODNÍ DÝMKY MEDUSA

DARJEELING ff

Japan KUKICHA

Japan SENCHA

 
Nìco z naší nabídky:

Velké množství rùzných druhù èajù od 55,- 
kávy od 25,-
horké nápoje (jablko, brusinka, hruška, javor) 30,- 
i nìco k zakousnutí od 30,-

Vodní dýmky od 130,-

MOŽNOST REZERVACE

 
Otevírací doba

po - so:  15:00 - 23:00

ne :         17:00 - 22:00

 
Rezervace

Tel.: 728 205 828

DOPORUÈUJI VYUŽÍVAT TELEFONICKOU REZERVACI

Elektronický formuláø: zde

 
Kontakt:

728 205 828

OTEVÍRACÍ DOBA

po - so:  15:00 - 23:00

ne :         17:00 - 22:00

Všechny práva vyhrazena. © | Moja čajovna 2017                                                                                                                                                Realizace: G-Think
Nahoru